Advocatenkantoor Samir BakiRechtsdomeinen

De voorkeurmateries van het kantoor zijn het vreemdelingenrecht, familierecht en strafrecht.  Het Advocatenkantoor Samir Baki behandelt daarnaast ook handelszaken en andere burgerrechtelijke zaken zoals huurgeschillen, schadedossiers, voorlopige bewinden en invorderingszaken. Enkele rechtsdomeinen die het kantoor niet behandelt zijn jeugdzaken, fiscale zaken en sociale zekerheidszaken.  

Vreemdelingenrecht

De meest voorkomende vragen uit het vreemdelingenrecht zijn vragen naar de mogelijkheden om in België te verblijven voor een korte of langere termijn. Vaak wenst men te weten wat de verblijfsvoorwaarden zijn en de procedures die het meeste kans op slagen hebben. Het Advocatenkantoor kan u helpen bij de indiening van een visumaanvraag, bij de indiening van een verblijfsaanvraag, bij de aanvraag van een arbeidskaart of arbeidsvergunning, kan u een advies verlenen omtrent uw rechten, de mogelijkheden om Belg te worden, kan voor u een beroep indienen tegen een bevel om het grondgebied te verlaten, tegen een weigering van verblijf, enz.

Meer info 

Familierecht

Familierecht is een zeer brede rechtstak die problemen omvat vanaf de geboorte tot het overlijden van een persoon, zoals naam, afstamming, huwelijk, echtscheiding, nalatenschappen, bevoegdheden van personen, enz.  Mogelijke vragen die u heeft zijn: aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huwen in België of buitenland? Wat zijn de gevolgen van een huwelijk? Is het verstandig om te huwen volgens een stelsel van scheiding van goederen? Wat is het verschil met wettelijke samenwoning? Wat gebeurt er bij een (echt)scheiding? Wat is het lot van de schulden of eigendommen? Advocatenkantoor Samir Baki kan u informeren en adviseren, kan voor u een echtscheiding opstarten, u bijstaan tijdens een echtscheidingspocedure, een procedure voltrekking huwelijk, een procedure nietigverklaring van het huwelijk, kan een vordering indienen bij de bevoegde rechtbanken tot het bekomen van onderhoudsgelden, kan worden aangesteld om uw goederen te beheren indien u daartoe onbekwaam wordt geacht, enz. 

Meer info 

Strafrecht

Wanneer u een uitnodiging ontvangt van de politie of wordt gearresteerd, kunt u bijstand waarschijnlijk goed gebruiken. Wat zijn uw rechten? Het advocatenkantoor kan u bijstaan tijdens het verhoor bij de politie. Het is mogelijk dat u werd gedagvaard voor de politierechtbank of correctionele rechtbank, dat u onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst en hiervoor bijstand van een advocaat wenst die u op de zitting zal vertegenwoordigen en uw belangen zo goed mogelijk zal behartigen. Het advocatenkantoor staat zowel verdachten als burgerlijke partijen bij. 

Meer info 

Verbintenissen- en contractenrecht

Zonder dat men het beseft, is het grootste deel van ons leven beheerst door verbintenissen en contracten. Denk bijvoorbeeld maar aan een huurcontract, een koopovereenkomst, een kredietovereenkomst, of een aannemingsovereenkomst. Wanneer er iets mis loopt, is de weg naar een oplossing vaak geen sinecure. Het Advocatenkantoor Samir Baki kan namens u een ingebrekestelling verzenden, hierop antwoorden, uw zaak verdedigen op de rechtbank of de tegenpartij zelf dagvaarden of oproepen voor de bevoegde rechtbank. Het Advocatenkantoor zal waar mogelijk steeds trachten om een minnelijke regeling te bewerkstelligen.

Meer info 

Aansprakelijkheidsrecht

Het is mogelijk dat u het slachtoffer werd van een verkeersongeval of van een misdrijf. Misschien werd u gedagvaard voor de rechtbank en dient u zich te verantwoorden voor de rechtbank. In dat geval kan het advocatenkantoor uw belangen behartigen en er voor zorgen dat uw rechten worden gevrijwaard. Zowel personen die schade hebben geleden als personen die aansprakelijk zijn, kunnen worden bijgestaan. Het advocatenkantoor kan de schade begroten en een vordering instellen, de tegenpartij in gebreke stellen, kan over gaan tot dagvaarding of uw verdediging in rechte voeren, enz.   

Meer info 

Incasso- of invorderingszaken

Facturen die niet worden betaald door de klanten kan er toe leiden dat een gezonde onderneming in financiële moeilijkheden terecht komt. Een goede opvolging van de openstaande vorderingen is dan ook essentieel. Het advocatenkantoor doet er alles aan om de betaling te bekomen van uw facturen. De debiteuren worden eerst door de advocaat in gebreke gesteld. Indien er geen betaling volgt, wordt er snel overgegaan tot een gerechtelijke invordering. Nadat de debiteur werd veroordeeld, zal er spoedig worden overgegaan tot een gedwongen uitvoering via een gerechtsdeurwaarderskantoor.

 Meer info 

Voorlopige bewindvoering

Sommige personen kunnen niet meer zelfstandig beslissingen nemen over hun goederen of persoon en dienen dan te worden bijgestaan door een voorlopige bewindvoerder. Advocaat Samir Baki kan na de aanstelling door de vrederechter personen bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon. Kent u iemand die zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen en wenst u de bijstand hierin van advocaat Samir Baki? Neemt u contact op met het advocatenkantoor en wij zullen u zo snel mogelijk verder helpen.

Meer info 

Overzicht rechtsdomeinen